વરસાદ

થઈ છે અડધી રાત,
શરૂ બહાર વરસાદ,
ઊંઘ ઉડી ગઈ મારી,
કોને કહું દિલની વાત,
સાંભરું છું વરસાદનું સંગીત,
જેમ કે વરસાદના ટીપાની પ્રીત,
દિલની ઈચ્છા કે ખોવાય જાઉં ધૂનમાં,
ના થાઉં પોતાને પામીને, નિરાશ.

મદદ કરવા બદલ આભાર અભિજિત

Published
Categorized as General

By Chandra Patel

I fell in love with WordPress in 2014 while freelancing as a web developer. I have grown since then to become a Core contributor, Translation contributor for Gujarati, and has contributed to WordPress Meta projects. Over the years, I have developed a love for learning, and hope to learn WordPress ever more “deeply”.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: